Veelgestelde vragen

Hier vind je het antwoord op alle veelvoorkomende vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Abonnementsduur en beëindiging

Flexrcise Treatments biedt abonnementen voor onbepaalde tijd. Alle abonnementsvormen zijn exclusief opzegmaand. Op onze abonnementen is de Wet van Dam van toepassing. De maandabonnementen worden aangegaan voor tenminste 3 maanden en daarna steeds met 1 maand verlengd. De betalingen/incasso’s worden per 4 weken gedaan. De tweejaar, jaar en halfjaar abonnementen worden aangegaan voor de duur van betreffende periode en daarna automatisch omgezet naar een maandabonnement tegen het dan geldende maandtarief, tenzij opnieuw een contract wordt afgesloten voor eenzelfde periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk! De betaling van de abonnementsgelden geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische incasso. De opzegtermijn van de abonnementen is 1 maand, ingaande op de eerste dag van de volgende maand. Telefonische aan- en/of afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Deactivering

Indien U als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het
mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren, de abonnementsduur wordt dan
verlengd met de onderbroken periode.

Kortingen en vakantie

Bij ons is het mogelijk om uw abonnement in de vakantieperiode te pauzeren. In de meeste gevallen worden de gemiste trainingen later ingehaald. Dan kunnen wij u nog beter helpen om de vakantieschade te herstellen. Dit dien je af te stemmen met je personal trainer.

Verhuizing

Bij verhuizing naar buiten de stad of buitenland bestaat de mogelijkheid om Uw abonnement over te laten nemen.
U dient hier echter zelf voor te zorgen. De kosten voor overschrijving zijn € 15,00, deze betaling kan digitaal gedaan worden via onze Flexercise Treatments App.

Openingstijden & tarieven

Flexercise Treatments is ten alle tijden gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Flexercise Treatments het recht de sportschool te sluiten, dit wordt tijdig aangekondigd, gemiste trainingen kunnen op een later moment worden ingehaald of verrekend worden middels een restitutie.

Kledingvoorschriften & handdoekgebruik

In de sportruimtes dient u correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen.
Om hygiënische redenen is men verplicht een handdoek mee te nemen en de toestellen, matten e.d. af te dekken.

Orde / Instructievoorschriften

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik zal bij constatering leiden tot onmiddellijk beëindiging van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van abonnementsgeld.
U dient zich te houden aan de door Flexercise Treatments gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van o.a. kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Flexercise Treatments gerechtigd U de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen zonder dat u recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de facilliteiten binnen Flexercise Treatments geschiedt geheel op eigen risico. Flexercise Treatments wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enig ander schadeveroorzakende gebeurtenis
tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Flexercise Treatments opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Flexercise Treatments is ten alle tijden gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Flexercise Treatments te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht
op restitutie van de al betaalde abonnementsgelden.

Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door naar eerlijkheid beoordeeld.