Privacyverklaring Flexercise Treatments

1. Inleiding Privacyverklaring

Flexercise Treatments (hierna tevens: “Flexercise”) verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden
(“persoonsgegevens”).
In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

1. Inleiding Privacyverklaring
2. Contact
3. Verkrijgen van persoonsgegevens
4. Doeleinden verwerking
5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn 
6. Cookies
7. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens
8. Doorgifte van persoonsgegevens 
9. Uw rechten 
10. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

 

2. Contact

Flexercise is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 65796136. Flexercise is gevestigd aan het adres de Muizenberglaan 196, te [4822 TZ] Breda.

Als u contact met Flexercise wenst op te nemen omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Flexercise via de onderstaande contactgegevens:
Postadres: Muizenberglaan 196, te [4822 TZ] Breda
E-mailadres: info@Flexercisetreatments.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 48 03 10 86
Website: www.flexercisetreatments.nl

Indien u contact met Flexercise opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Flexercise en Flexercise niet of niet volledig kan vaststellen wie contact met haar heeft opgenomen, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor haar afdoende blijkt.

Indien u contact met Flexercise hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek ontvangen en informatie of en op welke wijze aan uw verzoek gehoor gegeven kan worden. 

3. Verkrijgen van persoonsgegevens

Bezoek website
Indien u de website bezoekt dan kunnen servers van Flexercise bepaalde persoonsgegevens vastleggen. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Flexercise.

Contact
Indien u contact met Flexercise opneemt via e-mail, telefoon, een contactformulier op de website, post of een andere communicatievorm, dan slaat Flexercise de daarbij verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, het gewenste aanhef, adres, leeftijd, naam organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer.

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Flexercise, dan wordt uw e-mailadres opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contacten die e-mailberichten kunnen ontvangen van commerciële of promotionele aard met informatie over diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Uw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven en nadat u diensten heeft afgenomen van Flexercise.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Flexercise aangeven. Dat kan door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).

Afnemen van diensten
Voor het afnemen van diensten van Flexercise verstrekt u (tijdens een intakegesprek) in ieder geval de
volgende persoonsgegevens: roep-, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s, (factuur)adres en sportachtergrond. Indien u een organisatie vertegenwoordigd verstrekt u tevens: naam van de organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer. Daarnaast worden bij het plaatsen van een bestelling ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene
voorwaarden Flexercise, kenmerk, opmerking, moment afname dienst, gekozen dienst, (totaal)bedrag en betaalmethode.

Optioneel worden er door u verstrekt gegevens over uw karaktereigenschappen en uw voedingspatroon, relevante omgevingsfactoren en – met uw toestemming – medische gegevens en gezondheidsgegevens door het beantwoorden van een ‘medische vragenlijst’. Middels (en tijdens) de dienstverlening door Flexercise kunnen deze gegevens ook tot stand komen uit bijvoorbeeld sporttestresultaten.

Levering van producten en diensten
Om het mogelijk te maken om producten of diensten geleverd te krijgen, verwerkt Flexercise in ieder geval de volgende persoonsgegevens van leveranciers: naam, betaalgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer, product/dienst. Deze persoonsgegevens verkrijgt Flexercise van uzelf of haalt deze uit openbare bronnen.

4. Doeleinden en grondslagen verwerking

Flexercise gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende:

 • Klantencontact en –ondersteuning: om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden, uw vragen te beantwoorden, u te kunnen identificeren en op maat van dienst te kunnen zijn;
 • Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze producten en diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het verzorgen een op de persoon (en zijn fysieke toestand, persoonlijke voorkeuren) aangepaste dienstlening;
 • Analyseren van gedrag afname diensten; om marktonderzoek uit te voeren, ten behoeve van de dienstontwikkeling en om de (algemene) strategie te verbeteren;
 • Dienstondersteuning en –verbetering;
 • Monitoren van het gebruik van de website;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Flexercise is in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna tevens: “AP”) en andere van overheidsinstanties;
 • Administratieve communicatie: bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken;
 • Reclame/nieuwsbrieven: om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant of donateur bent van Flexercise wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties;

De verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • door u verkregen toestemming voor verwerking;
 • (in)directe relatie tot de overeenkomst tussen Flexercise en u;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten
  uitvoeren van accountantscontroles;
 • een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen Flexercise of een derde;

Flexercise zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te
verstrekken die vervolgens door Flexercise verwerkt moeten worden:

 • op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele
weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

5. Weergave persoonsgegevens van kinderen

Flexercise zal slechts persoonsgegevens van kinderen gebruiken, indien de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt de overeenkomst met Flexercise is aangegaan en/of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt persoon toestemming heeft gegeven.

6. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Flexercise kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Flexercise zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.

Flexercise bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.

Indien u of de organisatie die u vertegenwoordigd klant of leverancier van Flexercise is, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u of uw organisatie en Flexercise bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Flexercise verwijderd, indien de relatie tussen u of uw organisatie en Flexercise zeven jaar inactief is geweest.

7. Cookies

Flexercise gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Flexercise gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics
Flexercise plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Flexercise gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Flexercise heeft hier geen invloed op. Flexercise staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Flexercise toestemming heeft gegeven.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Flexercise heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Flexercise niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Flexercise is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend
uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag
attendeert Flexercise u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst de website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser
verwijderd.
Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google
Analytics en het privacybeleid van Google:
* https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
* https://policies.google.com/

8. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Flexercise heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

9. Doorgifte van persoonsgegevens

Samenwerkende partijen
Flexercise kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met partijen met wie zij samenwerkt en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van partijen met wie Flexercise samenwerkt). Dit zijn onder meer personal trainers en eigenaren van sport- en ontmoetingslocaties waar afspraken worden gepland. Deze partijen kwalificeren zelf als verwerkingsverantwoordelijken.

Andere externe dienstverleners
Flexercise schakelt ook andere externe dienstverleners in ten behoeve van de bedrijfsvoering. Flexercise
deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons
uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker of medeverantwoordelijke sluit
Flexercise overeenkomsten waarin Flexercise afspreekt wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en
  ondersteuning van de website, webwinkel en applicaties.
 • het leveren van accounting werkzaamheden.
 • het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten.
 • het leveren van ondersteunende diensten voor en het beheren van marketingactiviteiten.

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor
omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze
Privacyverklaring.

In speciale gevallen kan Flexercise, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

10. Uw rechten

U heeft het recht Flexercise te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Flexercise zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Flexercise het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Flexercise. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Flexercise via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

 

11. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Flexercise behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website: www.flexercisetreatments.nl. Flexercise adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Indien Flexercise wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring zal zij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of andere actieve berichtgeving indien u een bestaande klant bent of u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief